موتور اسانسور به دو قسمت گیربکس و گیرلس (موتور بدون گیربکس) تقسیم می شود . برای آشنایی بیشتر به شرح آن ها می پردازیم: