آسانسور ها را می توان از جنبه کاربرد و کارایی شان به انواع زیر تقسیم نمود:

  • آسانسور مسافر بر
  • آسانسور حمل برانکارد بیمار
  • آسانسور حمل تخت بیمار
  • آسانسور حمل بار
  • آسانسور حمل خودرو

کارهای اجرائی کارفرما هنگام نصب اسانسور در ساختمان شامل موارد زیر می باشد: