آسانسور ها را می توان از جنبه کاربرد و کارایی شان به انواع زیر تقسیم نمود:

کارهای اجرائی کارفرما هنگام نصب اسانسور در ساختمان شامل موارد زیر می باشد:

×

درود!

منتظر شنیدن صدای گرمتان هستیم

×