کابین آسانسور

درب کابین آسانسور

مشخصات کابین اسانسور را ذکر می کنیم:

انواع کابین بسته به مواد مورد استفاده در طراحی: