آسانسور
متن و توضیحات برای لینک به صفحه مرتبط
مشاهده
ریل
متن و توضیحات برای لینک به صفحه مرتبط
مشاهده
قطعات
متن و توضیحات برای لینک به صفحه مرتبط
مشاهده
Previous
Next

کابین آسانسور

درب کابین آسانسور

مشخصات کابین اسانسور را ذکر می کنیم:

انواع کابین بسته به مواد مورد استفاده در طراحی: