کابین آسانسور

درب کابین آسانسور

مشخصات کابین اسانسور :

انواع کابین بسته به مواد مورد استفاده در طراحی: